flag sk
flag sk
eu

Loading color scheme

Zmiany klimatyczne

Jedną z przyczyn zmian klimatycznych jakie obserwuje się od czasów ery industrialnej jest wzmożony efekt globalnego ocieplenia. Stąd mocny nurt, szczególnie w Europie, aby na każdej płaszczyźnie gospodarczej ograniczyć produkcję i emisję gazów cieplarnianych do atmosfery.
Potrzeba ograniczania negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko skierowała uwagę na odnawialne źródła energii. Z energii cieplnej środowiska, tj. powietrza, wód powierzchniowych i płytkiej geotermii, pozwalają korzystać pompy ciepła. Dają one nie tylko możliwość podwyższania temperatury medium ale także jej obniżania. Jest to cecha deklasująca pozostałe urządzenia i systemy grzewcze.

Rynek pomp ciepła jest mocno zróżnicowany pod względem rozwiązań technicznych. Jedną z płaszczyzn różnicujących jest rodzaj zastosowanego czynnika chłodniczego. Obecnie najczęściej stosuje się gazy z trzeciej grupy czynników na bazie fluoru (HFC – hydrofluorowęglowodory), np. R407A, R410A, R134a. Mają one zerowy współczynnik ODP (Ozone Depleting Potential) i średniowysoki wskaźnik GWP (Global Warming Potential). Kolejnym zbiorem są czynniki z czwartej grupy czynników na bazie fluoru (HFO – hydrofluoro-olefiny), które mają jeszcze niższy wskaźnik GWP. Jest to m.in. R1234yf. Grupą czynników, które obecnie są uważane za najbardziej przyszłościowe, to czynniki naturalne. Cechują się zerowym współczynnikiem ODP oraz najniższymi wartościami wskaźnika GWP. Należą do nich np. amoniak, dwutlenek węgla, izobutan czy propan.

Na szczególną uwagę zasługuje czynnik R290 (propan), który charakteryzuje się:

  • dużą jednostkową objętościową wydajnością ziębniczą,
  • niskimi ciśnieniami sprężania skutkującymi cichością pracy sprężarki,
  • korzystnymi dla pomp ciepła ciśnieniami i temperaturami zmiany fazy ciekłej i gazowej,
  • niską ceną.

Czynnik ten należy do grupy A3L co oznacza, że propan jest nietoksyczny, lecz wybuchowy. Dolna granica wybuchowości wynosi 2,4% a górna 9,5%. Dlatego podzespoły urządzeń, w których zastosowano propan muszą posiadać oznaczenie Ex świadczące o zabezpieczeniu przeciwwybuchowym. Ograniczeniom podlega także napełnienie układu chłodniczego, zależne od usytuowania, co determinuje obecność monobloków.

Propan nie podlega ustawie F-gazowej. Gwarantuje to, w przypadku późniejszych serwisów układu chłodniczego, jego dostępność na rynku oraz niską cenę zakupu. Układy tego tupu nie wymagają specjalnych uprawnień dla instalatorów, co ułatwia rozszerzenie oferty o pompy ciepła przez dotychczasowych instalatorów kotłów. Także użytkownicy nie podlegają obowiązkowi rejestracji jak jest to w przypadku F-gazów.

Cena czynników chłodniczych z grup o wysokim GWP (np. HFC) będzie w przyszłości nadal rosnąć. Wynika to z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014.

Wprowadza ono bowiem m.in. kontyngenty określające ile ekwiwalentu CO2 mogą wprowadzić na rynek producenci gazów chłodniczych w poszczególnych latach. Procentowe ilości są odniesione do referencyjnego roku 2015 i maleją z biegiem lat, tak aby w 2030 roku osiągnąć 21% wartości z 2015 roku. Dalego na rynku w najbliższych latach będzie coraz mniej dostępnych gazów o wysokim wskaźniku GWP i tym samym ich cena będzie rosła. Użytkownicy pomp ciepła odczują tego skutki w przypadku serwisu instalacji, w której doszło do wycieku czynnika chłodniczego z grupy HFC.

Zaostrzające się przepisy prawne będą zmuszać pozostałych producentów do projektowania i wprowadzania na rynek urządzeń pracujących na naturalnych czynnikach chłodniczych. Już teraz rozważając kupno pompy ciepła warto wybrać produkt z czynnikiem chłodniczym przyjaznym dla środowiska i budżetu inwestora.