Aktualności

Regulamin programu lojalnościowego

Regulamin programu lojalnościowego dla instaltorów i dystrybutorów

Dołącz do naszego programu lojalnościowego i zabieraj punkty, by wymienić je na atrakcyjne nagrody!

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO: „NAGRODY ZA PUNKTY”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1. Niniejszy program lojalnościowy pod nazwą: „Nagrody za Punkty” (dalej: „Program lojalnościowy”) jest oficjalnym programem lojalnościowym prowadzonym przez spółkę: KOŁTON Sp. komandytowa z siedzibą w miejscowości Jabłonka, adres: ul. Sosnowa 2, 34-480 Jabłonka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000987297, REGON: 120755317, NIP: 7352749054 (dalej: „KOŁTON” lub „Organizator”).
2. Program lojalnościowy skierowany jest tylko i wyłącznie do partnerów handlowych KOŁTON prowadzących działalność gospodarczą w formie spółek prawa handlowego oraz jednoosobowej działalności gospodarczej, w tym również przedsiębiorców działających w ramach spółek cywilnych (dalej: „Uczestnicy”).
3. Organizatorem Programu lojalnościowego oraz fundatorem Nagród w Programie lojalnościowym jest Spółka.
4. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
5. Organizator oświadcza, że Program lojalnościowy nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 888 z późn. zm.).
6. Na potrzeby niniejszego regulaminu:
– poprzez siedzibę firmy KOŁTON rozumie się budynek położony przy ul. Sosnowej 2, 34-480 Jabłonka;
– poprzez salon firmowy KOŁTON rozumie się budynek położony przy ul. Szaflarskiej 182, 34-400 Nowy Targ;
– poprzez punkty dystrybucyjne rozumie się przedsiębiorstwa, które prowadzą sprzedaż produktów wyprodukowanych przez KOŁTON, a zakupionych bezpośrednio od przedsiębiorstwa KOŁTON.
7. Plakat z tabelą punktów i nagród stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu (dalej: „Plakat”) jest integralną częścią niniejszego regulaminu, a zawiera w szczególności informacje o:
– Nagrodach rzeczowych;
– Katalogu nagród;
– Punktach promocyjnych;
– Tabeli produktów.
II. REJESTRACJA ORAZ KATALOG NAGRÓD.
1. Uczestnicy Programu lojalnościowego uzyskują Punkty promocyjne z tytułu dokonywania zakupów w punktach dystrybucyjnych firmy KOŁTON, siedzibie firmy KOŁTON lub salonie firmowym KOŁTON.
2. Nagrodami rzeczowymi są towary, w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.), zamieszczone w katalogu nagród (dalej: „Nagrody rzeczowe” lub „Nagrody”) publikowanym przez KOŁTON i udostępnianym Uczestnikom w punktach dystrybucyjnych KOŁTON, siedzibie firmy KOŁTON lub salonie firmowym KOŁTON (dalej: „Katalog nagród”).
3. Kompletne zestawienie Nagród rzeczowych znajduje się na Plakacie dostępnym m.in. w punktach dystrybucji, siedzibie firmy KOŁTON lub salonie firmowym KOŁTON.
4. Katalog nagród zawiera w szczególności fotografię oraz specyfikację Nagrody rzeczowej zgodną ze specyfikację producenta towaru oraz liczbę Punktów promocyjnych uprawniających Uczestnika do otrzymania określonej Nagrody rzeczowej.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Katalogu nagród w trakcie trwania Programu lojalnościowego. Zmiany Katalogu nagród będą obowiązywały od dnia roboczego następującego po publikacji aktualnej wersji Katalogu nagród na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.kolton.pl W przypadku dokonania publikacji nowego Katalogu nagród, poprzednio obowiązujący katalog traci moc z momentem obowiązywania nowego Katalogu nagród.
6. W przypadku dokonania zmiany Katalogu nagród, Organizator opublikuje nowy Katalog nagród na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.kolton.pl wskazując jednocześnie datę wejścia w życie nowego Katalogu nagród.
III. PUNKTY PROMOCYJNE.
1. Warunki przyznawania Punktów promocyjnych przedstawiają się w następujący sposób:
a. Uczestnicy Programu lojalnościowego uzyskują Punkty promocyjne (dalej: „Punkty promocyjne”) z tytułu dokonywania zakupów produktów według tabeli stworzonej przez Organizatora (dalej: „Tabela produktów”), która znajduje się na Plakacie. Punkty promocyjne przydzielone są do danych produktów według tejże Tabeli produktów.
b. Punkty promocyjne za zakup towarów ujętych w Tabeli produktów zostają dodane do konta Uczestnika prowadzonego przez pracownika firmy Kołton w momencie pełnego i terminowego opłacenia zakupu.
c. Zwrot zakupionego towaru lub korekta ceny zakupu towaru wpływa na saldo Punktów promocyjnych Programu lojalnościowego zgodnie z tabelą Punktów promocyjnych stworzoną przez organizatora, zawartą w Plakacie.
d. Saldo Punktów promocyjnych Uczestnika Programu lojalnościowego nie może być ujemne.
2. Punkty promocyjne są zbierane przez Uczestników na podstawie wystawionych faktur za zakup towarów zawartych w Tabeli produktów w okresie od 01.06.2023 do 30.06.2023.
3. Gromadzenie Punktów promocyjnych odbywa się na indywidualnym koncie klienta prowadzonym przez pracownika firmy Kołton.
4. Po zebraniu określonej ilości Punktów promocyjnych, Uczestnikowi przysługuje uprawnienie do wymiany punktów promocyjnych na wybrane przez siebie Nagrody rzeczowe umieszczone na Plakacie.
5. Punkty promocyjne w żadnym razie nie mogą być wymieniane na gotówkę.
6. Punkty promocyjne nie mogą stanowić przedmiotu obrotu, a w szczególności pomiędzy Uczestnikami lub Uczestnikiem, a podmiotem trzecim.
7. Termin ważności Punktów promocyjnych upływa 30.06.2023. Po upływie tego okresu punkty automatycznie są anulowane przez Organizatora.
8. W przypadku dokonania przez Uczestnika Programu lojalnościowego zwrotu zakupionego i opłaconego towaru, który znajdował się w Tabeli produktów, Punkty promocyjne nie zostają naliczone, zaś Punkty promocyjne naliczone zostaną anulowane. W przypadku uprzedniego wykorzystania przez Uczestnika anulowanych Punktów promocyjnych w celu odebrania Nagrody, Uczestnik zobowiązany jest do jednoczesnego zwrotu nagrody lub zwrotu rynkowej równowartości Nagrody. Przy czym rynkowa równowartość zwracanej Nagrody jest ustalana przez Organizatora w oparciu o cenę przedmiotowej Nagrody zawartej na stronie producenta lub sprzedawcy tejże Nagrody.
IV. REALIZACJA I DOSTAWA NAGRÓD.
1. Realizacja Nagród rzeczowych odbywa się poprzez złożenie zamówienia przez Uczestnika na adres mailowy marta@kolton.pl (dalej: „Zamówienie”).
2. Zamówienie powinno w szczególności zawierać:
– adres korespondencyjny Uczestnika,

-numery faktur, z których mają zostać zliczone punkty
-ilość Punktów promocyjnych, które Uczestnik chce wymienić na Nagrodę rzeczową
– wskazanie Nagrody Rzeczowej, którą Uczestnik chce otrzymać w zamian za Punkty promocyjne;
3. Anulowanie lub modyfikacja Zamówienia jest możliwa wyłącznie w porozumieniu z przedsiębiorstwem KOŁTON i po uzyskaniu uprzedniej zgody od KOŁTON.
4. Organizator weryfikuje złożone Zamówienie. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w treści Zamówienia, Organizator zastrzega sobie prawo do bezpośredniego kontaktu z Uczestnikiem w celu wyjaśnienia wątpliwości.
5. W przypadku Zamówień wypełnionych nieczytelnie, niekompletnie lub niepodpisanych przez Uczestnika programu. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia i odmowy wydania Nagród rzeczowych.
6. W przypadku prawidłowego złożenia Zamówienia, Organizator przesyła nagrodę na adres korespondencyjny wskazany bezpośrednio w Zamówieniu.
7. W przypadku braku możliwości dostarczenia towaru wskazanego przez klienta w dyspozycji realizacji Nagrody (z powodu np. wyczerpania zapasów, braków magazynowych), KOŁTON zastrzega sobie prawo do zaoferowania Uczestnikowi innego towaru o podobnych parametrach technicznych oraz o podobnym przeznaczeniu.
8. W wyjątkowych okolicznościach, na indywidualne życzenie Uczestnika Programu lojalnościowego, KOŁTON może zrealizować jako Nagrodę rzeczową, wskazany przez Uczestnika produkt z produktów wymienionych w Katalogu nagród. Wycena punktowa i możliwość realizacji wskazanego produktu jest dokonywana przez firmę KOŁTON.
9. Dostawa Nagród rzeczowych odbywa się wyłącznie na terytorium Polski.
10. Dostawa Nagrody rzeczowej następuje niezwłocznie, lecz w żadnym wypadku nie później niż w terminie do 45 dni od otrzymania prawidłowego Zamówienia.
11. Dostawa Nagród następuje na koszt firmy KOŁTON, chyba że cena dostawy przekroczy 250 zł.
V. REZYGNACJA UCZESTNIKA Z UDZIAŁU W PROGRAMIE.
1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie lojalnościowym w każdym czasie za pośrednictwem wiadomości mailowej lub poprzez doręczenie pisemnej rezygnacji na adres siedziby przedsiębiorstwa KOŁTON.
2. Niezwłocznie po rezygnacji z Programu lojalnościowego, anulowane zostaną Punkty promocyjne zgromadzone przez Uczestnika i niewykorzystane do czasu rezygnacji.
3. Organizator usunie dane osobowe Uczestnika niezwłocznie po wygaśnięciu wzajemnych roszczeń związanych z realizacją Programu lojalnościowego. Organizator wskazuje przy tym, że dane osobowe Uczestnika, który zrezygnował z uczestnictwa w Programie lojalnościowym nie będą przetwarzane dla jakichkolwiek innych celów niż ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.
VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE.
1. Reklamacje, co do przebiegu Programu lojalnościowego (w szczególności dotyczące sposobu przyznawania Punktów promocyjnych oraz wymiany tychże Punktów na Nagrody) (dalej: „Reklamacja”) mogą być zgłaszane za pomocą wiadomości email na adres marta@kolton.pl lub pisemnie w siedzibie przedsiębiorstwa KOŁTON.
2. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające skuteczne poinformowanie podmiotu ją składającego o sposobie rozpatrzenia Reklamacji, tj. w szczególności: adres do korespondencji, adres mailowy oraz numer telefonu.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne Nagród.
4. Nagrody posiadające kartę gwarancyjną producenta mogą być reklamowane bezpośrednio w punktach serwisowych danego producenta.
5. Reklamacje rozpatrywane są przez firmę KOŁTON w terminie trzydziestu dni od dnia ich zgłoszenia.
VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest : KOŁTON Sp. komandytowa z siedzibą w miejscowości Jabłonka, adres: ul. Sosnowa 2, 34-480 Jabłonka, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000987297, REGON: 120755317, NIP: 7352749054. Kontaktowe numery telefonów do KOŁTON: +48 182642667.
2. Organizator wskazuje, że w przypadku przystąpienia Uczestnika do programu „Nagrody za Punkty” niezbędne jest podanie danych osobowych
3. W celu skontaktowania się z inspektorem ochrony danych osobowych KOŁTON służy następujący adres mailowy email: biuro.ads2@gmail.com. Z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się również w formie pisemnej na adres siedziby KOŁTON: ul. Sosnowa 2, 34-480 Jabłonka z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
4. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w celu realizacji programu „Nagrody za Punkty” oraz celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez KOŁTON, co oznacza w szczególności:
a) przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu naliczenia mu punktów promocyjnych z tytułu dokonania zakupu towarów,
b) prowadzenie badań statystycznych,
c) marketing bezpośredni własnych produktów lub usług KOŁTON,
d) rozpatrywanie reklamacji,
e) ewentualny kontakt z Uczestnikiem w przypadku, gdy istnieją uzasadnione wątpliwości odnoście złożonej dyspozycji realizacji nagrody, w tym zapobiegania ewentualnym oszustwom lub działaniu osób trzech na szkodę Uczestnika lub KOŁTON.
5. Podstawą prawną przetwarzania przez KOŁTON danych osobowych Uczestnika w celu wskazanym powyżej jest:
a) wykonanie umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której stroną jest Uczestnik z chwilą przystąpienia do programu „Nagrody za Punkty”,
b) prawnie usprawiedliwiony interes administratora (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) – w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, zapobiegania oszustwom, marketingu bezpośredniego, rozpatrzenia reklamacji;
6. Dane osobowe Uczestnika mogą być ujawniane przez KOŁTON podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) przy realizacji programu „Nagrody za Punkty” na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, przy pomocy których realizowana jest dostawa nagród lub korespondencji, lub innym podmiotom, gdy jest to niezbędne do realizacji celów określonych w regulaminie.
7. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są przez okres obowiązywania uczestnictwa w programie „Nagrody za Punkty”, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z niniejszego programu.
8. Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania od KOŁTON dostępu do danych osobowych dotyczących Uczestnika, ich sprostowania np. w sytuacji, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, a także ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora.
9. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy na uczestnictwo w programie „Nagrody za Punkty” w charakterze Uczestnika i realizacji tej umowy przez KOŁTON. Niepodanie danych osobowych przez Uczestnika uniemożliwia zawarcie umowy i korzystanie z programu „Nagrody za Punkty”, w szczególności wymianę punktów promocyjnych na nagrody.
11. Na podstawie danych osobowych i historii zakupów dokonanych przez Uczestnika na podstawie dotychczasowego korzystania z programu „Nagrody za Punkty” będzie ustalał osobiste preferencje i zachowania zakupowe (profilowanie). Wyniki tych ustaleń będą wykorzystywane na potrzeby przygotowania oraz zaprezentowania Uczestnikowi indywidualnej oferty marketingowej, dopasowanej do jego cech konsumenckich. Oznacza to, że Uczestnik będzie podlegał profilowaniu i może otrzymywać od firmy KOŁTON oferty handlowe sporządzone przy uwzględnieniu np. jego miejsca zamieszkania, wieku, płci, dotychczasowej historii zakupowej, wybranych w przeszłości nagród. Profil Uczestnika nie będzie wykorzystywany w inny sposób ani przekazywany osobom trzecim.
12. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika dodatkowej zgody, KOŁTON może przetwarzać jego dane osobowe dla celów promocji i marketingu produktów lub usług oferowanych przez partnerów, co w konsekwencji oznacza, iż firma KOŁTON będzie miał możliwość oferowania Uczestnikowi produktów lub usług. Wyrażenie zgody, o której mowa w niniejszym ustępie nie będzie powodowało ujawnienia podmiotom trzecim danych osobowych Uczestnika.
13. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika dodatkowej zgody na przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, KOLTON może przekazywać Uczestnikowi informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 123), z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez przesyłanie informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, SMS/MMS, wiadomości PUSH na podany przez Uczestnika adres email lub numer telefonu komórkowego. Ponadto, w przypadku wyrażenia przez Uczestnika dodatkowej dobrowolnej zgody wyrażanej zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1954 ze zm.), KOŁTON będzie mógł korzystać z telefonicznych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.
14. Uczestnikowi, który wyraził zgodę lub zgody, o których mowa w pkt 47 i 46 powyżej, przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody lub zgód na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych Uczestnika, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Czas trwania Programu lojalnościowego jest ograniczony do dnia 30 czerwca 2023 roku, o czym mowa w szczególności w dziale III niniejszego regulaminu.
2. Wraz z podjęciem decyzji o zakończeniu Programu lojalnościowego, Organizator zamieści stosowną informację na stronie internetowej znajdującej się pod adresem www.kolton.pl
3. Punkty promocyjne uzyskane przez Uczestników Programu lojalnościowego i niewymienione na nagrody przed zakończeniem Programu lojalnościowego, tracą ważność.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w trakcie trwania Programu lojalnościowego. Wszelkie zmiany regulaminu będą obowiązywały od upływu 7 (słownie siedmiu) dni od dnia roboczego następującego po publikacji nowego regulaminu na
stronie internetowej www.kolton.pl . W przypadku dokonania publikacji nowego regulaminu, poprzednio obowiązujący regulamin traci moc.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Uczestnika, na skutek których nie wykorzystał Punktów promocyjnych. W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za spóźnienia Uczestnika, uniemożliwiające wymianę Punktów promocyjnych na Nagrodę, chociażby powyższe nastąpiło z przyczyn niezależnych od Uczestnika.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, które uniemożliwią prawidłowe przeprowadzenie Programu lojalnościowego z powodu zdarzeń natury wyższej.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez podmioty trzecie, w szczególności pocztę oraz podmioty świadczące usługi kurierskie, a także za podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, w tym zapewniające dostęp do sieci Internet.
8. Wszelkie spory i roszczenia związane z niniejszym Programem lojalnościowym rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
9. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.).
10. Przystąpienie do Programu lojalnościowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
11. Załączniki do niniejszego regulaminu stanowią jego integralną część.
załączniki:
– załącznik nr 1: plakat z tabelą punktów i nagród

mężczyzna

Nie wiesz jak dopasować właściwe rozwiązanie?

Określ swoje potrzeby, a my dobierzemy rozwiązanie dla Twojej inwestycji.

Uruchom formularz