Fundusze EU

Realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje, typ projektu C

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe KOŁTON S.C. Wojciech Kołton, Krzysztof Kołton realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Opracowanie prototypów innowacyjnych pomp ciepła z modulowaną wydajnością grzewczą, pracujących na ekologicznym czynniku R290, z niskim napełnieniem czynnikiem roboczym”.

Celem projektu jest umożliwienie Firmie PPHU KOŁTON S.C. wdrożenia na rynku krajowym innowacyjnego produktu –– pompy ciepła małej mocy, z modulowaną wydajnością grzewczą, pracującej na ekologicznym czynniku R290, o niskim napełnieniu czynnikiem roboczym (poniżej 0,8 kg).

W wyniku realizacji usługi badawczej we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, PPHU KOŁTON S.C. otrzyma potwierdzenie, iż projektowana pompa ciepła posiada wymagany zakres funkcjonalności, spełnia oczekiwane wymogi jakości i bezpieczeństwa użytkowania, odpowiada na zapotrzebowanie rynkowe, a Spółka będzie mogła wdrożyć do produkcji innowacyjny i konkurencyjny produkt. Z kolei zakup nowych środków trwałych (maszyna do wykonywania próżni, stanowisko do przemysłowego testowania pomp ciepła), umożliwi zorganizowanie i uruchomienie linii produkcyjnej dla opracowanego produktu.

Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2022 – 31 grudnia 2022 r.
Całkowita wartość projektu: 614 311,20 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 324 646,00 zł

Realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – poddziałanie 3.4.4 Dotacje dla MŚP

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe KOŁTON S.C. Wojciech Kołton, Krzysztof Kołton realizuje projekt pn.: „Budowa i doposażenie zakładu produkcyjnego w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnych i ekologicznych urządzeń grzewczych firmy Kołton s.c.” w ramach poddziałania 3.4.4 Dotacje dla MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Cel projektu

Wprowadzenie na rynek innowacyjnych i ekologicznych urządzeń grzewczych firmy PPUH Kołton oraz poprawa wydajności produkcyjnej przedsiębiorstwa poprzez budowę nowego zakładu produkcyjnego wraz z zakupem nowoczesnego wyposażenia.

Planowane efekty

W wyniku realizacji projektu PPUH Kołton odniesie następujące korzyści:

  • organizacja wydajnego procesu produkcji oraz bezpiecznych miejsc pracy,
  • zwiększenie zdolności produkcyjnych Przedsiębiorstwa,
  • poprawa dostępności komunikacyjnej Zakładu,
  • dywersyfikacja oferty produktowej i poszerzenie dotychczasowego rynku zbytu,
  • zwiększenie grona docelowych klientów,
  • umocnienie wizerunku innowacyjnego podmiotu, tworzącego nowe rozwiązania odpowiadające na potrzeby rynku,
  • wzrost przychodów Firmy z tytułu sprzedaży nowych produktów.

Okres realizacji projektu

1 października 2017 – 30 września 2019

Wartość projektu

16 289 686,79 zł

Dofinansowanie projektu z UE

7 148 735,21 zł